Κεντρική Σελίδα
 

 

 

 

 
 
 
   
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΙΔ.Α.Α.Ε)

Το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 - 1959 συνεστήθη το 1997 από το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 και τους Συνδέσμους Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959. Ενεγράφη "δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου 1972" με αριθμό Μητρώου 138 και αναγνωρίστηκε ως φιλανθρωπικό και μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για σκοπούς του άρθρου (11) (1) (στ) της περί φορολογίας και εισοδήματος νομοθεσίας (επιστολή Υ.Ο. 726/85/43, ημερ. 16 Ιουλίου 1998).

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ)

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, ιδρύθηκε στις 26 Μαρτίου 1993, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του κ. Γλαύκου Κληρίδη, ύστερα από πρόταση της τότε Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κλαίρης Αγγελίδου, με σκοπό τη συντήρηση της Ιστορικής Μνήμης του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ 1955-1959

Οι Αγωνιστές της ΕΟΚΑ 1955-1959 από το 1986 είναι οργανωμένοι σε έξι (6) επιμέρους Συνδέσμους Αγωνιστών, που όλοι μαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με ανώτατο εξηκονταπεντεμελές Συμβούλιο και ευέλικτη ενδεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή. Οι επιμέρους Σύνδεσμοι είναι: Τομεαρχών, Ανταρτών, Πολιτικών Καταδίκων, Πολιτικών Κρατουμένων, Μη Συλληφθέντων και ΣΑΠΕΛ.

Το εξηκονταπενταμελές Συμβούλιο είναι το Ανώτατο Όργανο των Συνδέσμων Αγωνιστών, το οποίο χαράσσει πλαίσια πολιτικής στους Συνδέσμους και την Εκτελεστική Επιτροπή και ασχολείται μ΄όλα τα θέματα που αφορούν τους Συνδέσμους, όπως καθορίζεται στο καταστατικό τους.

ΙΔ.Α.Α.Ε.
Καταστατικό
Οργανόγραμμα
Επίτροποι
Εκτελεστική Γραμματεία

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Αγώνα της ΕΟΚΑ (ΚΕΤΑΕ) ανήκει οργανικά στο Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ και εποπτεύεται / διοικείται από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ιδρύματος. Από την Επιτροπή ορίζεται για περίοδο τεσσάρων ετών διευθυντής του ΚΕΤΑΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προώθηση των στόχων του Κέντρου.

ΣΚΟΠΟΣ

Η έρευνα και τεκμηρίωση όλων των πτυχών του αγώνα της ΕΟΚΑ.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για τη στρατιωτική, πολιτική, και διπλωματική πτυχή του αγώνα της ΕΟΚΑ.
2. Η συγκέντρωση και αξιοποίηση αρχειακού υλικού για τον αγώνα της ΕΟΚΑ.
3. Η τεκμηρίωση αυθεντικού και έγκυρου λόγου για τη μορφή, τις επιχειρήσεις και το ιδεολογικό υπόβαθρο του αγώνα.
4. Η αξιοποίηση τεκμηριωμένου ιστορικού λόγου σε διδακτικά εγχειρίδια, βιβλία Ιστορίας, επιστημονικά και δημοσιογραφικά άρθρα, δημόσιες συζητήσεις και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο.
5. Η δημιουργία Ηλεκτρονικής Τράπεζας Πληροφοριών για τον αγώνα της ΕΟΚΑ.
6. Η ανάπτυξη πυρήνα ερευνητών / συνεργατών εντός και εκτός Κύπρου, οι οποίοι θα εργάζονται για την προώθηση του σκοπού του ΚΕΤΑΕ.
7. Η ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος - ιδιαίτερα μεταξύ των νέων - σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους του ΚΕΤΑΕ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

1. Η ερευνητική και συγγραφική συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια ή / και πρόσωπα στην Κύπρο και στο εξωτερικό
2. Η προώθηση ερευνών για τον αγώνα της ΕΟΚΑ σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
3. Η εξαγγελία χορηγιών και η προκήρυξη υποτροφιών για συγκέντρωση και αξιοποίηση αρχειακού υλικού
4. Η ανάθεση ερευνών επί συγκεκριμένων θεμάτων / πτυχών του αγώνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΤΑΕ

Το ΚΕΤΑΕ λειτουργεί με ειδικό προϋπολογισμό ο οποίος κατανέμεται στα κεφάλαια:
-Χορηγίες
-Υποτροφίες
-Ανάθεση Εργασίας
-Ερευνητικές συνεργασίες
-Εκδόσεις


  Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας ch.olymbios@cytanet.com.cy - ΙΔ.Α.Α.Ε. © 2003