ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Αγώνα της ΕΟΚΑ (ΚΕΤΑΕ) ανήκει οργανικά στο Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ και εποπτεύεται / διοικείται από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ιδρύματος. Από την Επιτροπή ορίζεται για περίοδο τεσσάρων ετών διευθυντής του ΚΕΤΑΕ ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προώθηση των στόχων του Κέντρου.

ΣΚΟΠΟΣ

Η έρευνα και τεκμηρίωση όλων των πτυχών του αγώνα της ΕΟΚΑ.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για την στρατιωτική, πολιτική, και διπλωματική πτυχή του αγώνα της ΕΟΚΑ.
2. Η συγκέντρωση και αξιοποίηση αρχειακού υλικού για τον αγώνα της ΕΟΚΑ.
3. Η τεκμηρίωση αυθεντικού και έγκυρου λόγου για την μορφή, τις επιχειρήσεις και το ιδεολογικό υπόβαθρο του αγώνα.
4. Η αξιοποίηση τεκμηριωμένου ιστορικού λόγου σε διδακτικά εγχειρίδια, βιβλία Ιστορίας, επιστημονικά και δημοσιογραφικά άρθρα, δημόσιες συζητήσεις και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο.
5. Η δημιουργία Ηλεκτρονικής Τράπεζας Πληροφοριών για τον αγώνα της ΕΟΚΑ.
6. Η ανάπτυξη πυρήνα ερευνητών / συνεργατών εντός και εκτός Κύπρου οι οποίοι θα εργάζονται για την προώθηση του σκοπού του ΚΕΤΑΕ.
7. Η ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος - ιδιαίτερα μεταξύ των νέων - σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους του ΚΕΤΑΕ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

1. Η ερευνητική και συγγραφική συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια ή / και πρόσωπα στην Κύπρο και στο εξωτερικό
2. Η προώθηση ερευνών για τον αγώνα της ΕΟΚΑ σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
3. Η εξαγγελία χορηγιών και η προκήρυξη υποτροφιών για συγκέντρωση και αξιοποίηση αρχειακού υλικού
4. Η ανάθεση ερευνών επί συγκεκριμένων θεμάτων / πτυχών του αγώνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΤΑΕ

Το ΚΕΤΑΕ λειτουργεί με ειδικό προϋπολογισμό ο οποίος κατανέμεται στα κεφάλαια:
-Χορηγίες
-Υποτροφίες
-Ανάθεση Εργασίας
-Ερευνητικές συνεργασίες
-Εκδόσεις

Καταστατικό
Οργανόγραμμα
Εκτελεστική Γραμματεία
Επίτροποι
Σύνδεσμοι Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955 - 1959


  Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας ste_sav@hotmail.com - ΙΔ.Α.Α.Ε. © 2003
Κεντρική Σελίδα